Rotimürk Protect graanulid 150g

Tootekood: 5997378771708
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Hind

25.8 €/kg 3.87
-
+

Tooteid laos: 10+tk


24.02.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Protect

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Rotid

Kirjeldus

Võib kasutada pruunide rottide -Rattus norvegicus- tõrjeks siseruumides ja hoonete vahetus läheduses. Kasutamiseks koduses majapidamises. Kasutada toodet kohtades, kus on täheldatud rotte. Näriliste olemasolust saab aru tüüpilistest märkidest, mis nad maha jätavad -pesad, urud, rajad, väljaheited jne- või nende poolt tekitatud kahjust. Asetada rodentitsiidi sisaldav söödapesa rottide ja hiirte poolt käidavatele kohtadele, nende radadele ja nende eeldatavate puhkealade lähedusse. Tekitada nö söögikohad, peamiselt mööda seinaääri ja riiulite alustele. Koheseks kasutamiseks valmis rodentitsiidi graanulsööt. Graanulid sisaldavad mõruaineid (denatooniumbensoaati), mis aitab ennetada juhuslikku tarbimist inimeste poolt. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Kasutamine

Kasutamine

Annused: 75 grammi (1 alus) vähemalt iga 3 meetri kohta. Kontrollida regulaarselt söödapesasid: Tõrje alguses kontrollida söödapesasid iga 5 -7 päeva järel, edaspidi vähemalt 1 kord nädalas. Kui söödapesa on tühi asendada uue rodentitsiidi alusega. Eemaldada ja asendada uue rodentitsiidi alusega rikutud või vormi kaotanud alused. Juhul, kui söödapesad on pidevalt tühjaks söödud, luua juurde rohkem söödakohti. Juhul, kui söödapesad jäävad puutumata, kuid närilised pole kadunud, paigutada söödapesad mujale.
Antikoagulant toimeaine sisalduse tõttu võib eeldada, et närilised surevad pärast tarbimist 3-5 päeva jooksul. Hoida söödapesasid väljas seni, kuni on märgata näriliste aktiivsust. Tavaliselt surevad närilised mürksööda söömisel 2-6 nädala jooksul. Kui närilised ja nende poolt tekitatud kahju ei vähene mõistliku aja 35 päeva jooksul, võtta ühendust kahjurite kontrollispetsialistiga.

использовать

Дозы: 75 грамм (1 поддон) не менее чем на каждые 3 метра. Регулярно проверять места кормления: В начале борьбы проверять места кормления каждые 5-7 дней, затем не реже 1 раза в неделю. Если корм съеден, заменить новым поддоном с родентицидом. Убрать старые и утратившие форму поддоны и заменить их новым поддоном с родентицидом. Если кормушки постоянно опустошаются, поставить больше кормушек. Если грызуны не трогают кормушки, но грызуны не исчезают, поставить кормушки в другое место. Из-за содержания действующего вещества антикоагулянта можно предположить, что грызуны погибнут в течение 3-5 дней после употребления. Выставлять приманку до тех пор, пока встречаются грызуны. При поедании приманки грызуны погибают обычно в течение 2-6 недель. Если численность грызунов и наносимый ими ущерб не снижается в течение 35 дней, связаться со специалистом по контролю за грызунами.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

0,0027% (0,027 g/kg) bromadioloon

Состав и действующее вещество

0,0027% (0,027 г/кг) бромадиолон

Hoiustamine

Hoiustamine

Mürksööta hoida eraldi toiduainetest, jookidest ja loomasöödast, samuti vältida kokkupuudet muude seadmete ja pindadega, mis võivad toiduainetega hiljem kokku puutuda. Kasutada ja hoida lastele ja mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Приманку хранить отдельно от продуктов питания, напитков и корма для животных, также избегать контакта с другими устройствами и поверхностями, которые могут позже соприкоснуться с продуктами питания. Использовать и хранить продукт в недоступном для детей и нецелевых животных месте.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Vältida toote sattumist veekogudesse. Ohtlik elusloodusele

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

võivad saada mürgituse surnud või nõrgenenud näriliste söömise tagajärjel.
Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast toote kasutamist ja kontrollimist pesta käed ja muu nahk, mis võib olla tootega otseselt kokkupuutunud, kuuma vee ja seebiga. Mitte kasutada riknenud või rikutud mürksööta. Juhusliku mürgistuse või selle kahtluse korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle toote etiketti. Allaneelamisel: Viivitamata kutsuda arst ja näidata talle toote pakendit, etiketti või ohutuskaarti. Oksendamist kutsuda esile ainult siis, kui arst on seda selgesõnaliselt väljendanud. Loputada suud veega. Mitte süüa ega juua, kannatanu tuleb viia sooja kohta ja panna mugavasse puhkeasendisse, konsulteerida arstiga. Mitte manustada midagi teadvuseta patsiendile suu kaudu. Peale näriliste mürksööda allaneelamist võib väheneda vere hüübimisvõime ja tekkida sisemine verejooks. Sümptomid võivad ilmneda ka mitu päeva pärast mürgistust/kokkupuudet. Hilisemateks sümptomiteks võivad olla nina- ja igeme verejooks. Tõsiste juhtude korral võib verd esineda uriinis või väljaheites. Nahale sattumine: Pesta nahka rohke vee ja seebiga. Terviseprobleemide ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Hoida silmad lahti ja loputada mitu minutit ettevaatlikult rohke veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on olemas ja jätkata loputamist. Kaebuste korral pöörduda arsti poole.

Первая помощь и меры предосторожности

могут получить отравление вследствие поедания умерших и ослабших грызунов.
При работе с продуктом не есть, не пить, не курить. После использования и проверки продукта помыть руки и всю кожу, которая могла прямо соприкасаться с продуктом, горячей водой и мылом. Не использовать вскрытую или испорченную приманку. При случайном отравлении или подозрении на него сразу обратиться к врачу и показать ему этикетку товара. При проглатывании: Незамедлительно вызвать врача и показать ему упаковку, этикетку или карту безопасности товара. Рвоту вызывать только тогда, когда врач дал четкие указания. Прополоскать рот водой. Не есть и не пить, пострадавшего нужно отвести в теплое место и положить в удобную позу для отдыха, проконсультироваться с врачом. Пациенту без сознания не давать ничего в рот. После проглатывания приманки для грызунов может снизиться свертываемость крови или возникнуть внутреннее кровотечение. Симптомы могут проявиться и спустя несколько дней после отравления/контакта. Более п