ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Üldsätted
  1. E-poe www.aednik24.ee isikuandmete vastutav töötleja on Horticom OÜ, registrikood 10003666, aadress Loomäe tee 11, Rae vald Harjumaa 75306, telefon +372 60 11 727 ja e-posti aadress info@horticom.ee (edaspidi nimetatud Aednik24).
  2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
  4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 2. Isikuandmete kogumine ja selle eesmärk
  1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
  2. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud peamiselt elektrooniliselt kodulehe ja e-posti vahendusel ning paberkandjal olevate registreerimisvormide või küsitluste vahendusel.
  3. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  4. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  5. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 3. Klientide isikuandmete koosseis
  1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
   1. Ees- ja perekonnanimi;
   2. Telefoninumber;
   3. E-posti aadress;
   4. Kauba tarneaadress;
   5. Arvelduskonto number;
   6. Maksekaardi detailid;
   7. Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
   8. Klienditoe andmed;
   9. Muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.
  2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
 4. Õiguslik alus
  1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
  2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
   1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
   2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
   3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
   4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
 5. Andmetele ligipääs ja vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
  1. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse kontaktandmete hulgas ka kliendi aadress.
  2. Isikuandmed edastatakse raamatupidajale raamatupidamistoimingute tegemiseks ning Maksekeskus AS-ile erinevate maksete tegemiseks.
  3. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Aednik24 e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
  4. Isikuandmetele on juurdepääs Aednik24 vastavaid õigusi omavatel töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Aednik24 e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 6. Isikuandmete turvalisus
  1. Aednik24 rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
  2. Isikuandmete edastamine Aednik24 volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus, makseteenuse pakkuja) toimub Aednik24 ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
  3. Isikuandmeid hoitakse KMA OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
  4. Aednik24 e-poe, Maksekeskuse ja pankade vaheline krüpteeritud andmeside ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste ja isikuandmete turvalisuse ja neile puudub juurdepääs ka Aednik24 töötajatel.
 7. Andmesubjekti õigused – Isikuandmetega tutvumine, parandamine, säilitamine ja kustutamine
  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. Registreeritud kasutajad saavad isikuandmetega tutvuda Aednik24 e-poe veebipoe kasutajaprofiilis, registreerimata kliendid saavad isikuandmetega tutvuda klienditoe vahendusel (klienditugi@aednik24.ee).
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, õigus piirata isikuandmete töötlemist, õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.
  5. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  6. Andmesubjektil on õigus nõuda tema nõusoleku ja/või lepingu alusel kogutud andmete ülekandmist.
  7. Aednik24 e-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui Aednik24 e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
  8. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil (klienditugi@aednik24.ee).
  9. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee).
 8. Otseturundusteated
  1. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.
  2. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide, võtta ühendust klienditoega või teha vastav parandus Aednik24 e-poe kasutajaprofiilis.
  3. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 9. Vaidluste lahendamine
  1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel, läbirääkimiste teel (e-mail: klienditugi@aednik24.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)
 10. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad
  1. Aednik24 võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid, kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
  2. Aednik24 kasutab kogutavaid andmeid, et: võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; muuta veebilehe kasutuskogemust kliendile mugavamaks; informeerida külastajat ja klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
  3. Aednik24 kasutab oma e-poe keskkonna küpsiseid kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena.
  4. Aednik24 kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsised jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel; reklaamiküpsiseid kasutatakse külastajale sobilike materjalide edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu veebilehel. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad Aednik24 partnerite veebilehed. Nende küpsiste tekkimist Aednik24 ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
  5. Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebilehel, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Juhul, kui külastaja ei soovi veebilehel küpsiste kasutamist lubada, võib ta need enda veebilehitseja seadetes blokeerida, kasutada privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada, kasutades veebilehitseja teenusepakkuja poolt antud juhiseid.
  6. Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe funktsioonid külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.